O PROJEKCIE

Granty na badania” - to projekt dofinansowany z Unii Europejskiej i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy).

Cel projektu

Projekt „Granty na badania” ma na celu rozwijanie i wzmacnianie działalności B+R oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii w podlaskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w celu podniesienia ich rynkowej konkurencyjności.

Projekt polega na utworzeniu i zarządzaniu funduszem grantów o wartości 7 300 004 PLN. Granty przeznaczone zostaną na dofinansowanie „projektów grantowych MŚP” obejmujących prowadzenie przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo-rozwojowych lub korzystanie z usług innych podmiotów, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe na jego rzecz. Służyć to ma podniesieniu konkurencyjności podlaskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Wydatki w projekcie

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przedsiębiorców na zakup usług badawczych, praw własności intelektualnej, patentów, licencji, know how, audytów technologicznych,  na przejście procedury patentowej, a także wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, w szczególności z zakresu B+R.

Efektem projektu będzie dofinansowanie min.50 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP w obszarze działalności B+R, w tym co najmniej 10 projektów grantowych MŚP w zakresie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wymiernym efektem zrealizowanych projektów grantowych MŚP będą dokonane przez przedsiębiorców zgłoszenia do Urzędu Patentowego zastrzeżeń praw własności intelektualnej w formie patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych.

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 9 304 348,47 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 908 696,00 PLN.

Planowany okres realizacji projektu: od 29.11.2023r. do 30.06.2026r.

Nabór wniosków przeprowadzany jest w czterech rundach:

  • Runda I – od 2 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 2 000 000,00 PLN,
  • Runda II – od 3 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 2 000 000,00 PLN,
  • Runda III – od 2 stycznia 2025 r. do 30 maja 2025 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 2 000 000,00 PLN,
  • Runda IV – od 2 czerwca 2025 r. do 31 października 2025 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 1 300 004,00 PLN.

Grantobiorcy, z którymi zostanie zawarta umowa o powierzenie grantu będą mogli realizować swe przedsięwzięcia przez maksimum 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 31.03.2026r.

Lista udzielonych grantów

  Lista udzielonych grantów w ramach I rundy naboru projektu Granty na badania

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

FEdP_2021_2027