DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

UWAGA:

Publikacja ogłoszenia w bazie ogłoszeń (po weryfikacji formalnej przez PFRR) może nastąpić w następnym dniu roboczym po jego zaczytaniu na stronie projektu przez Zamawiającego. Należy ten fakt uwzględnić, przy określaniu terminu składania ofert, który nie może być krótszy niż określony w pkt.4.11 ust. 4) Regulaminu powierzania grantów.

  Zapytanie ofertowe:

  Data sporządzenia zapytania ofertowego:

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Kod i nazwa CPV:

  Lista kodów CPV

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez Zamawiającego:

  Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

  Termin i sposób składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy z upływem ostatniego dnia; jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy)

  Termin wykonania zamówienia:

  Informacje na temat zakazu konfliktu interesów (tj. powiązań osobowych lub kapitałowych):

  W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - oferentem, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia (o ile Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy):

  Informacja o możliwości składania ofert częściowych (jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych) lub udzielenie zamówienia w częściach (jeśli Zamawiający zakłada udzielanie zamówienia w częściach):

  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

  Informacja na temat wymagań dla oferentów:

  Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

  Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

  Imię i nazwisko

  Email:

  Telefon:

  Dołącz plik (max. 5MB; format pliku: DOC, DOCX, PDF, JPG, PNG):

  Informacja o wyniku postępowania:

  Zapytanie w trakcie realizacji.

  Informację o wyniku postępowania ofertowego należy przesłać na adres rif@pfrr.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu podając co najmniej: nr i datę ogłoszenia, nazwę zamawiającego, liczbę ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, nazwę wybranego wykonawcy/ów, jego siedzibę (miejscowość) oraz cenę najkorzystniejszej oferty.

  ZAPYTANIA OFERTOWE

  Zapytanie 97/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-05-29 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-05-28 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Ekoprom Michał Hawryłyszyn Adres: Załuki 100, 16-040 Gródek NIP: 9661815301 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: • Usługi badawcze polegające na opracowaniu mieszaniny startowej (biopreparatu) w oparciu o istniejącą koncepcję składu mieszanki. • Opracowana mieszanka musi być skuteczna, a…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 96/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-05-29 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-05-28 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Ekoprom Michał Hawryłyszyn Adres: Załuki 100, 16-040 Gródek NIP: 9661815301 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: • Usługi badawcze polegające na opracowaniu koncepcji i zaprojektowaniu konstrukcji zbiornika do oczyszczania ścieków tj. urządzenia będącego elementem w biohydrofitowych przydomowych oczyszczalniach ścieków, w oparciu…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 95/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-05-28 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-05-27 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: MEDIA sp. z o. o. Adres: ul. Króla Zygmunta Augusta NIP: 9661383505 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa polegająca na opracowaniu, zaprojektowaniu, stworzeniu prototypu innowacyjnego automatu do montażu smyczy. Prace badawczo-rozwojowe mają na celu wprowadzenie nowego procesu technologicznego w…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 94/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-05-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-05-26 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: ELWAS Sp. z o.o. Adres: ul. Kredytowa 28 NIP: 5423444379 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i zaprogramowaniu prototypu nowego produktu – sterownika zewnętrznego oświetlenia dekoracyjnego. Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania: • zasilanie 230VAC…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 93/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-05-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-05-24 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: ENCATA sp. z o.o. Adres: ul. Podlesna 16 16-030 Supraśl NIP: 7182161622 Opis przedmiotu zamówienia: Usługa obejmuje kompleksowe prace badawcze i rozwojowe mające na celu : 1.opracowanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych, testowanie prototypu, testowanie funkcjonalności nowego produktu 2. Opracowanie procedur…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 92/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-05-24 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-05-23 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: AUTOMATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok NIP: NIP: 9662136878 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu innowacyjnego produktu – kompleksowego wykonania aplikacji SkoolBuddy – personalnego Asystenta AI ucznia. Celem zamawianej usługi…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 91/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-05-24 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-05-23 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: INCEPTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok NIP: 9662117421 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu innowacyjnego produktu – SMARTAGRI. Celem zamawianej usługi badawczo-rozwojowej jest: 1. Opracowanie metodologii i procedury monitorowania i…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 90/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-05-24 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-05-23 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: D-TECH sp. z o.o. Adres: ul. Andersa 40A, 15-113 Białystok NIP: 966-209-71-09 Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie nowego kolektora danych monitorującego pracę maszyny/urządzenia produkcyjnego (urządzenie uniwersalne współpracujące z maszynami różnych producentów, w tym z różnymi standardami i…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 89/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-05-24 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-05-23 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: INFOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: ul. Jerzego Bromboszcza 9 NIP: 1182065482 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu innowacyjnego produktu – AIRSENSE. Celem zamawianej usługi badawczo-rozwojowej jest: 1. Opracowanie koncepcji, metodologii i procedury pomiarów jakości…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 88/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-05-24 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-05-23 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Fundacja Open Science Conservation Fund Adres: ul. Stoczek 1D, 17-230 Białowieża NIP: 6030077861 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem innowacyjnego oprogramowania TRAPPER [1], wspomagającego badania ekologiczne, ochronę przyrody oraz wielkoskalowy monitoring fauny (zarówno gatunki chronione,…

  Czytaj więcej