Regulamin powierzania grantów na badania

1. Kto może ubiegać się o grant?

1.1
O powierzenie grantu mogą ubiegać się mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy lub średni przedsiębiorcy, mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego, zgodnie z informacją ujawnioną w aktualnym rejestrze przedsiębiorców.

Warunek nie będzie spełniony w przypadku prowadzenia działalności/lokalizacji siedziby lub oddziału w tzw. „wirtualnym biurze” (tj. usługi outsourcingu obsługi biurowej, bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu).

Przez mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, o którym mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.).

1.2
Do wsparcia nie kwalifikuje się przedsiębiorca, który podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i wobec niego został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

 • art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 r., poz.1745),
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2023 r. poz. 659 z późn. zm.);
 • art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.).
 • przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 507)
 • przepisów: rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, rozporządzeń Rady (UE) nr 269/2014, (UE) nr 208/2014, decyzji Rady 2014/145/WPZiB, rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.

Ponadto na Wnioskodawcy nie może ciążyć obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym oraz nie może znajdować się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.).

2. Na co można uzyskać grant ?

2.1
Granty są powierzane na realizację projektów grantowych MŚP, obejmujących prowadzenie przez przedsiębiorcę własnych prac badawczo-rozwojowych lub korzystanie z usług innych podmiotów, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe na jego rzecz.

2.2
Prace badawczo-rozwojowe oznaczają działania mające na celu zdobycie, łączenie, kształtowanie lub wykorzystanie nowej wiedzy oraz umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

2.3
W szczególności wsparcie może obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

2.4
Konieczne jest wykazanie jednoznacznego i racjonalnego związku pomiędzy realizowanym projektem grantowym MŚP, a celem biznesowym (rozwojowym) przedsiębiorstwa, mającym odzwierciedlenie w zwiększeniu rynkowej konkurencyjności. W szczególności, rozwój przedsiębiorstwa powinien mieć na celu: zwiększenie sprzedaży, zwiększenie zysku lub zwiększenie zatrudnienia.

2.5
Przedsiębiorca może ubiegać się o powierzenie jednego grantu, z zastrzeżeniem pkt 2.6.

2.6
Przedsiębiorca może ubiegać się o powierzenie dwóch grantów jeżeli każdy ze złożonych przez niego wniosków o powierzenie grantu dotyczy zgłoszenia do Urzędu Patentowego wniosku o ochronę praw własności intelektualnej, tj. patentu, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego. Wnioski o powierzenie grantu jednego przedsiębiorcy muszą dotyczyć odrębnych projektów B+R.

2.7
Grant może być przyznany na dofinansowanie następujących wydatków netto związanych z realizacją działań wskazanych w pkt 2.1 i 2.3:

 1. zakup usług badawczych,
 2. audyt technologiczny,
 3. nabycie licencji,
 4. wydatki związane z przejściem procedury ochrony patentowej, w tym dokonywanie zgłoszeń: wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych oraz wydatki związane z uzyskaniem praw ochronnych na wzór użytkowy lub uzyskaniem praw z rejestracji na wzór przemysłowy,
 5. nabycie wyników prac B+R, obejmujących prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencje, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą (z wyłączeniem kosztów procesowych/sądowych).
 6. wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, w szczególności z zakresu: prac B+R, komercjalizacji wyników prac B+R, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz obszarów powiązanych z tematyką badań i innowacji. Wydatki te mogą stanowić do 10% wartości netto pozostałych wydatków kwalifikowanych w projekcie grantowym MŚP.

2.8
Usługi w obszarze podnoszenia kompetencji pracowników i osób zarządzających Wnioskodawcy mogą być realizowane wyłącznie przez jednostki, które są uprawnione do prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresów wskazanych powyżej, w tym. m.in. placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, zarówno publiczne, jak i niepubliczne uczelnie, oraz prywatne podmioty gospodarcze prowadzące działalność szkoleniową. Ww. kursy, szkolenia, studia, warsztaty muszą zakończyć się wydanym certyfikatem, dyplomem ukończenia lub świadectwem.

2.9
Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

2.10
Wydatki kwalifikowane do wsparcia muszą być jednoznacznie określone (identyfikowalne), niezbędne do realizacji projektu grantowego MŚP oraz poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.

2.11
Granty mogą być powierzone na projekty grantowe MŚP związane z działalnością przedsiębiorstwa w sektorach gospodarki zaliczanych do inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego, określonych w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+)”, czyli:

1) specjalizacji zaliczanych do tzw. rdzenia specjalizacji:

 1. przemysł rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem,
 2. przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem,
 3. sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem,
 4. ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem.

2) specjalizacji wschodzących:

 1. sektory objęte Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami, nieuwzględnione w rdzeniu regionalnych IS, a także pozostałe sektory wykazujące regionalny wzrost zatrudnienia znacznie przewyższający dynamikę krajową wraz z ICT w powiązaniu z sektorem.

3) specjalizacji pozostałych – wszystkie sektory poza „rdzeniem” i specjalizacjami wschodzącymi, ale tylko pod warunkiem wykazania korzyści gospodarczych w regionie (każdorazowo dla danego projektu B+R+I na wniosek zainteresowanych podmiotów, w ramach mechanizmu elastyczności).

2.12
Granty nie mogą być powierzane na wspieranie działalności przedsiębiorstwa związanej z innymi sektorami, branżami czy obszarami gospodarki niż wymienione w pkt 2.11.

2.13
Lokalizacja projektu grantowego MŚP i efekty ekonomiczne tego projektu, np.: instalacja technologii, lokalizacja zakładu Wnioskodawcy, miejsce zatrudnienia pracowników, siedziba Wnioskodawcy itd., muszą być umiejscowione na terenie województwa podlaskiego. Korzystanie przez przedsiębiorcę z tzw. „wirtualnego biura” zlokalizowanego na terenie województwa podlaskiego nie spełnia niniejszego warunku.

2.14
Grant nie może zostać przyznany na realizację projektów, które dotyczą rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w:

1) art.7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. U. UE seria L 2021 r. nr 231 str. 60 z późn.zm.):

 • likwidację lub budowę elektrowni jądrowych;
 • inwestycje służące redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykazu działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji zdefiniowane w art. 2 pkt 18 rozporządzenia (UE) nr 651/2014, chyba że jest to dozwolone w ramach pomocy de minimis lub tymczasowych zasad pomocy państwa ustanowionych w celu odpowiedzi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności;
 • inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych lub istniejących regionalnych portów lotniczych zdefiniowanych w art. 2 pkt 153 rozporządzenia (UE) nr 651/2014 w każdym z następujących przypadków:
  • inwestycje w środki łagodzące oddziaływanie na środowisko; lub
  • inwestycje w ochronę, bezpieczeństwo, jak i systemy zarządzania ruchem lotniczym wynikające z badań nad systemem zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;
 • inwestycje w zakresie składowania odpadów, z wyjątkiem:
  • w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych – wyłącznie w należycie uzasadnionych przypadkach; lub
  • inwestycji w zakresie zamykania, przekształcania lub zabezpieczania istniejących składowisk, pod warunkiem że takie inwestycje nie zwiększają ich przepustowości;
 • inwestycje służące zwiększeniu przepustowości obiektów przetwarzania odpadów resztkowych; z wyjątkiem:
  • w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych – wyłącznie w należycie uzasadnionych przypadkach;
  • inwestycji w technologie odzyskiwania materiałów z odpadów resztkowych do celów gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem:
  • wymiany systemów ciepłowniczych zasilanych stałymi paliwami kopalnymi, tj. węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym, łupkami bitumicznymi, na systemy grzewcze zasilane gazem ziemnym w celu:
   • modernizacji systemów ciepłowniczych i chłodniczych do stanu „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego”, zdefiniowanego w art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE;
   • modernizacji elektrociepłowni do stanu „wysokosprawnej kogeneracji”, zdefiniowanej w art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE;
   • inwestycji w wymianę instalacji zasilanych węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym lub łupkami bitumicznymi, na kotły i systemy ciepłownicze zasilane gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych;
  • inwestycji w rozbudowę, zmianę przeznaczenia, przekształcenie lub modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu pod warunkiem, że inwestycje takie przygotowują te sieci na wprowadzenie do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak wodór, biometan i gaz syntezowy, oraz umożliwiają zastąpienie instalacji zasilanych stałymi paliwami kopalnymi;
  • inwestycji w:
   • ekologicznie czyste pojazdy zdefiniowane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE(22) do celów publicznych, oraz
   • pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające zaprojektowane i zbudowane lub przystosowane do użytku przez służby ochrony ludności i straż pożarną.

2) art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 23 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023):

 1. przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury;
 2. przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, gdy kwotę pomocy ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu;
 3. przedsiębiorstwom prowadzącym działalność związaną z produkcją podstawową produktów rolnych;
 4. przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w jednym z następujących przypadków:
  1. kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
  2. kiedy przyznanie pomocy uwarunkowane jest przekazaniem jej w części lub w całości producentom surowców;
 5. na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 6. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia krajowych towarów i usług w stosunku do towarów i usług pochodzących z przywozu.

 

3) art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 1, z późn. zm.):

 1. likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
 2. wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 3. przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 ( 4 ), chyba że zezwolono na to na mocy tymczasowych zasad pomocy państwa ustanowionych w celu uwzględnienia wyjątkowych okoliczności lub w ramach pomocy de minimis, aby wesprzeć inwestycje zmniejszające koszty energii w kontekście transformacji energetycznej;
 4. inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych.

2.15
Środki grantu nie mogą zostać przeznaczone na:

 1. na działalność zakazaną na podstawie aktów prawa unijnego przyjętych lub nowelizowanych w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy, tj. rozporządzeń Rady: (UE) 2022/263, (UE) nr 833/2014, (UE) nr 692/2014 lub (WE) nr 765/2006, decyzji Rady: (WPZiB) 2022/266, 2014/512/WPZiB, 2014/145/WPZiB lub 2012/642/WPZiB,
 2. na zaspokojenie roszczeń, o których mowa w art. 11 rozporządzeń Rady: (UE) nr 833/2014, (UE) nr 269/2014, (UE) nr 208/2014, art. 10 rozporządzenia Rady (UE) 2022/263, art. 6 rozporządzenia Rady (UE) nr 692/2014, art. 8d rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, art. 7 decyzji Rady 2014/512/WPZiB lub art. 2n decyzji Rady 2012/642/WPZiB.

 

3. Kiedy można realizować działania, zakupy i wydatki ?

3.1
Realizacja działań w ramach projektu grantowego MŚP może trwać maksymalnie 12 miesięcy, ale nie dłużej niż do 31 marca 2026 r.

3.2
W momencie składania wniosku o powierzenie grantu, projekt grantowy MŚP musi być gotowy do realizacji tzn. Wnioskodawca powinien przeprowadzić postępowanie mające na celu weryfikację rynku w zakresie planowanych działań oraz zakupów usług i/lub wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonać wyboru wykonawców/dostawców.

3.3
Rozpoczęcie realizacji projektu grantowego MŚP, może nastąpić najwcześniej dzień po dniu zawarcia umowy o powierzenie grantu. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego wiążącego prawnie zobowiązania związanego z zamówieniem towarów lub usług, zawarciem umowy na realizację usługi lub dostawy itd.

4. W jaki sposób i kiedy dokonać wyboru wykonawców i dostawców?

4.1
Wnioskodawca dokonuje wyboru wykonawców i udziela wszystkich zamówień związanych z realizacją projektu grantowego MŚP w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę (najlepsze efekty do nakładów), z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Wnioskodawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

4.2
Wykonawcą / dostawcą towarów i usług w ramach projektu grantowego MŚP nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

4.3
Wnioskodawca może zlecić wykonanie usług B+R wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które są w stanie prowadzić badania w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym Wnioskodawcy, posiadają odpowiedni potencjał badawczy i merytoryczny w danej dziedzinie.

4.4
Wnioskodawca zobowiązany jest upublicznić zapytanie ofertowe poprzez zamieszczenie dokumentów związanych z wyborem wykonawców na stronie internetowej projektu „Granty na badania”: grantynabadania.pl.

4.5
Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest wystąpić z zapytaniem ofertowym do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców lub dostawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Potencjalni wykonawcy powinni prowadzić działalność gospodarczą bądź posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw lub usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadać faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponować prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznymi do wykonania tego zamówienia.

4.6
Osoby wykonujące w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, jak też Wnioskodawca nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami/dostawcami, którzy złożyli oferty.

4.7
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 3.  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

4.8
Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:

 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez zamawiającego,
 3. kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert,
 4. termin i sposób składania ofert, nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy z upływem ostatniego dnia; jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy); określając w ogłoszeniu termin składania ofert należy uwzględnić, iż publikacja ogłoszenia na stronie projektu nastąpi nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym po jego zaczytaniu przez Wnioskodawcę,
 5. termin wykonania zamówienia (z uwzględnieniem zapisów pkt 3 Regulaminu powierzania grantów),
 6. informację na temat zakazu konfliktu interesów,
 7. określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy,
 8. opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części,
 9. w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, informację, że dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacjami co do pozostałych części zamówienia,
 10. informacje dotyczące ofert wariantowych, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, w tym opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty,
 11. zobowiązanie do złożenia przez oferenta oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

4.9
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne. W przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4.10
Wnioskodawca może wymagać od wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunki te zamawiający określa w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego oraz umożliwiać ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Wnioskodawca nie może formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

4.11
Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:

 1. każde kryterium oceny ofert musi odnosić się do danego przedmiotu zamówienia,
 2. każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,
 3. wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty,
 4. kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia,
 5. cena może być jedynym kryterium oceny ofert.

4.12
W przypadku, gdy pomimo prawidłowego upublicznienia zapytania ofertowego i wystąpienia z zapytaniem ofertowym do 3 potencjalnych wykonawców/dostawców, wpłynie tylko jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjnego wyboru wykonawców za spełnioną.

4.13
Zmiana zapytania ofertowego może nastąpić tylko poprzez unieważnienie pierwotnie opublikowanego zapytania i upublicznienie nowego zapytania ofertowego z zachowaniem wszystkich warunków przewidzianych w niniejszym regulaminie.

4.14
Wybór najkorzystniejszej oferty powinien zostać udokumentowany sporządzonym w formie pisemnej Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

4.15
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia powinien zawierać co najmniej:

 1. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego,
 2. informację o podmiotach, do których Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem ofertowym,
 3. wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (w szczególności nazwa wykonawcy, jego siedziba oraz cena), wraz ze wskazaniem daty wpływu oferty do Wnioskodawcy,
 4. informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
 5. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i przyznanej punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
 6. uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy),
 7. powody odrzucenia ofert, w tym ofert uznanych za rażąco niskie (o ile dotyczy),
 8. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru albo powodów, dla których zamawiający postanowił zrezygnować z udzielenia zamówienia,
 9. imiona i nazwiska osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu,
 10. wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo informację o braku występowania konfliktu interesów,
 11. datę sporządzenia protokołu, podpisy osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu i podpis Wnioskodawcy,
 12. załączniki:
  1. potwierdzenie wystąpienia z zapytaniem ofertowym do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców lub dostawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia,
  2. złożone oferty,
  3. oświadczenie o braku istnienia albo o braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania.

4.16
Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, tj. co najmniej na stronie internetowej projektu „Granty na badania”: grantynabadania.pl. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę (miejscowość) oraz cenę najkorzystniejszej oferty.

5. Jaka jest wartość funduszu grantów ?

5.1
Łączna wartość powierzonych grantów nie może przekroczyć kwoty 7 300 004,00 zł. Granty udzielane są ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego2021-2027 (FEdP 2021-2027), Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy).

6. Jaką wartość grantu można otrzymać ?

6.1
Wartość grantu na wsparcie jednego projektu grantowego MŚP nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł oraz 60% wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu, z zastrzeżeniem pkt 6.2., 6.3, 6.5.

6.2
Intensywność wsparcia wskazana w pkt 6.1, tj. 60%, może zostać zwiększona o:

 1. 15 punktów procentowych w przypadku kiedy projekt grantowy MŚP obejmuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego prawa własności intelektualnej, tj.: wynalazku, wzoru przemysłowego bądź wzoru użytkowego;
 2. 10 punktów procentowych, w przypadku kiedy zakres projektu grantowego MŚP obejmuje aspekt pozytywnego oddziaływania na środowisko tj. tematyka projektu Wnioskodawcy dotyczy rozwiązań (produktu / technologii / usługi / metody eksploatacji) pozytywnie oddziałujących na ochronę środowiska prowadzących w szczególności do (alternatywnie) zmniejszenia materiałochłonności procesów, zmniejszenia energochłonności, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym;
 3. 5 punktów procentowych, w przypadku kiedy projekt grantowy MŚP dotyczy sektora gospodarki zaliczanego do rdzenia specjalizacji regionu, przemysłu rolno-spożywczego i sektorów powiązanych łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem, przemysłu metalowo-maszynowego, szkutniczego i sektorów powiązanych łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem, sektora medycznego, nauk o życiu i sektorów powiązanych łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem, ekoinnowacji, nauk o środowisku i sektorów powiązanych łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem;
 4. 5 punktów procentowych, w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie uzyskał dotychczas wsparcia UE na realizację projektów B+R;
 5. 5 punktów procentowych, w przypadku, kiedy Wnioskodawca posiada status mikro lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187 z 26.06.2014 r. z późn.zm.).

6.3
Zwiększenie intensywności wsparcia polega na dodaniu dodatkowych punktów procentowych do intensywności określonej w pkt 6.1. za spełnienie każdego z ww. warunków, z zastrzeżeniem, że maksymalna, dopuszczalna intensywność wsparcia nie może przekroczyć 85% wartości kwalifikowanych wydatków poniesionych w ramach projektu.

6.4
Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej różnicę między wartością wydatków kwalifikowanych, a wartością powierzonego grantu. Grantobiorca jest także zobowiązany do pokrycia całości wydatków niekwalifikowanych, ponoszonych w związku z realizacją projektu.

6.5

Grant udzielany w ramach konkursu „Granty na badania” ma charakter pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023) i Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. 2024 r. poz. 598)

Zgodnie z ww. rozporządzeniami całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000 EUR w okresie minionych trzech lat. Za jedno przedsiębiorstwo należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831.

 

7. Do kiedy można składać wnioski o powierzenie grantu ?

7.1
Nabór wniosków przeprowadzany jest w czterech rundach:

 1. Runda I – od 2 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 2 000 000,00 zł,
 2. Runda II – od 3 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 2 000 000,00 zł,
 3. Runda III – od 2 stycznia 2025 r. do 30 maja 2025 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 2 000 000,00 zł
 4. Runda IV – od 2 czerwca 2025 r. do 31 października 2025 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 1 300 004,00 zł.

7.2
Wartość niewykorzystanego budżetu z danej rundy (I, II lub III) powiększa automatycznie wartość budżetu kolejnej rundy.

7.3
Informacja o wartości dostępnych środków w danej rundzie będzie podawana systematycznie na stronie internetowej projektu grantowego: grantynabadania.pl.

7.4
Komunikat o zakończeniu naboru wniosków w danej rundzie zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu grantowego: grantynabadania.pl, natychmiast tj. w dniu, w którym zaistniały okoliczności opisane w pkt 7.1.

7.5
Wnioski, które wpłyną po zakończeniu naboru w danej rundzie nie podlegają ocenie.

8. W jaki sposób składać wnioski o powierzenie grantu ?

8.1
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego). Formularz wniosku o powierzenie grantu dostępny jest na stronie internetowej projektu grantowego: grantynabadania.pl.

8.2
Formularz wniosku o powierzenie grantu należy wypełnić komputerowo, przekonwertować na format pdf i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki w formie skanów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy. Lista wymaganych załączników wskazana jest w treści wniosku o powierzenie grantu.

8.3
Jeśli wniosek o powierzenie grantu będzie podpisany przez pełnomocnika Wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikało uprawnienie podpisującego do reprezentowania Wnioskodawcy w zakresie podpisania wniosku o powierzenie grantu oraz załączników do wniosku o powierzenie grantu. Pełnomocnictwo w formacie pdf, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

8.4
Wniosek o powierzenie grantu w formacie pdf i jego tożsamą edytowalną wersję elektroniczną w formacie doc., docx wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do Grantodawcy poprzez formularz dostępny na stronie internetowej projektu:  grantynabadania.pl.

8.5
Nie dopuszcza się modyfikacji formularza wniosku, wypełnienia pismem odręcznym, nanoszenia na nim odręcznych poprawek lub dopisków.

8.6
Wniosek powinien być wypełniony w języku polskim i być kompletny. Wszystkie wymagane pola wniosku muszą być wypełnione.

8.7
Za dzień wpływu wniosku o powierzenie grantu uznaje się datę i godzinę wpływu do Grantodawcy dokumentów aplikacyjnych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, przesłanych poprzez stronę grantynabadania.pl.

8.8
W przypadku awarii serwera PFRR, co uniemożliwi przesłanie wniosku o powierzenie grantu w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie grantynabadania.pl Grantodawca dopuści możliwość składania wniosków o powierzenie grantu w formie elektronicznej (na nośniku np. CD, pendrive)  w biurze projektu: 15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8 lok. 404. Informacja o takiej  możliwości składania wniosków będzie upubliczniona na stronie projektu grantynabadania.pl.

9. Jak przebiega ocena wniosku ?

9.1
Ocena wniosku o powierzenie grantu przeprowadzana jest przez dwóch pracowników PFRR. Oceniający są zobowiązani do zachowania bezstronności i poufności.

9.2
Ocena dokonywana jest na podstawie oświadczeń i deklaracji Wnioskodawcy, informacji zawartych we wniosku o powierzenie grantu oraz innych załączonych dokumentów. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie fałszywych oświadczeń oraz podanie nieprawdziwych, niepełnych i niespójnych, informacji we wniosku o powierzenie grantu oraz w innych dokumentach.

9.3
Ocena wniosku trwa maksymalnie 10 dni roboczych, liczonych od dnia następnego od dnia wpływu kompletnego i poprawnego wniosku do biura projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, z zastrzeżeniem pkt 9.4.

9.4
Termin oceny wniosku może ulec zawieszeniu w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od PFRR. O takim fakcie Wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail wskazanych we wniosku o powierzenie grantu.

9.5
W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy, Wnioskodawca wzywany jest do jego uzupełnienia lub poprawy.

9.6
W przypadku, kiedy wniosek zawiera niespójności, treść jest niejednoznaczna lub rodzi wątpliwości, Wnioskodawca może (nie jest to obligatoryjne) być wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Treść złożonych wyjaśnień stanowić będzie wówczas integralną część wniosku o powierzenie grantu.

9.7
W obu przypadkach za doręczenie wezwania uznaje się wysłanie wiadomości e-mailem na adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy wskazany we wniosku o powierzenie grantu. Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie wymienionego kanału komunikacji leży po stronie Wnioskodawcy. Nieprawidłowe działanie adresu poczty elektronicznej nie stanowi przesłanki do uznania, iż doręczenie prośby o poprawę wniosku lub złożenie wyjaśnień jest nieskuteczne.

9.8
Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć uzupełniony lub poprawiony wniosek oraz dodatkowe wyjaśnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa powyżej. Uzupełniony lub poprawiony wniosek oraz dodatkowe wyjaśnienia należy dostarczyć w formie dokumentów pdf podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym na adres poczty elektronicznej wskazany w wezwaniu do uzupełnień / wyjaśnień. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu poprawionego wniosku na serwer PFRR.

9.9
Wskazane we wniosku braki lub błędy mogą być poprawiane tylko jeden raz. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione lub poprawione w terminie lub w których dokonano istotnych modyfikacji (tj. poprawek ingerujących w istotną treść merytoryczną wniosku o powierzenie grantu) zostaną ocenione negatywnie.

9.10
Ocena projektu przeprowadzana jest w oparciu o kryteria oceny wniosków, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.

10. Kiedy ocena wniosku jest pozytywna ?

10.1
Ocena wniosku składa się z dwóch etapów: oceny kryteriów obligatoryjnych oraz oceny kryteriów dodatkowych.

10.2
Żeby wniosek został oceniony pozytywnie powinien być zgodny ze wszystkimi kryteriami obligatoryjnymi. Oceniający weryfikuje formę i treść wniosku pod kątem spełnienia danego kryterium i zaznacza jedną z dwóch opcji: „tak” lub „nie”.

10.3
W przypadku, kiedy treść wniosku, w tym załączonych dokumentów, w odniesieniu do ocenianego kryterium jest niespójna, niejednoznaczna, niewiarygodna, niepełna itp. kryterium zostanie ocenione negatywnie.

10.4
Grant zostanie powierzony na realizację projektu grantowego MŚP jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. wniosek o powierzenie grantu spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne i otrzymał ocenę pozytywną,
 2. łączna wartość dotychczas powierzonych grantów powiększona o wartość grantu, który ma zostać powierzony nie przekracza kwoty określonej w danej rundzie zgodnie z pkt 7.1 Regulaminu.

10.5
Granty powierzane będą według kolejności wpływu kompletnego i poprawnego wniosku, z zastrzeżeniem pkt 10.6.

10.6
W przypadku wniosków złożonych w dniu zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie, o kolejności powierzenia grantu decydować będzie następująca kolejność kryteriów: projekt grantowy MŚP obejmuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego prawa własności intelektualnej tj. wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego, zakres projektu grantowego MŚP obejmuje aspekt pozytywnego oddziaływania na środowisko, Wnioskodawca nie korzystał ze wsparcia ze środków publicznych na działalność B+R, projekt dotyczy sektora gospodarki zaliczanego do rdzenia specjalizacji regionu, kolejność wpływu wniosku.

10.7
Ocena zgodności wniosku z kryteriami dodatkowymi ma na celu ustalenie wartości grantu w wymiarze kwotowym i procentowym w stosunku do wartości wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego MŚP.

10.8
Oceniający, w uzasadnionych przypadkach, mogą: uznać niektóre wydatki za niekwalifikowalne, obniżyć wartość niektórych wydatków kwalifikowalnych, uznać, że wniosek nie spełnia deklarowanych kryteriów dodatkowych, mających wpływ na wartość powierzonego grantu itp. W takiej sytuacji pozytywna ocena wniosku jest warunkowa. Warunkiem jest zgoda Wnioskodawcy na rekomendację oceniających. W przypadku kiedy Wnioskodawca nie wyrazi zgody na rekomendację oceniających, wniosek zostanie uznany za oceniony negatywnie.

10.9
PFRR informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o powierzenie grantu Wnioskodawcę o wyniku oceny wniosku niezwłocznie po jej zakończeniu, z zastrzeżeniem pkt 10.10. W przypadku oceny negatywnej, pozytywnej oceny warunkowej oraz oceny pozytywnej nie skutkującej powierzeniem grantu informacja zawiera uzasadnienie.

W przypadku wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do wsparcia w piśmie zawarta jest również informacja o liście dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o powierzenie grantu wraz z terminem na ich złożenie w PFRR. Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do zawarcia umowy, mimo 2-krotnej prośby o jej dostarczenie uprawnia PFRR do odmowy zawarcia umowy o powierzenie grantu.

10.10
W przypadku wniosków złożonych w dniu zamknięcia naboru wniosków, informacja o wyniku oceny, zostanie przesłana Wnioskodawcy po dokonaniu oceny wszystkich wniosków.

10.11
W przypadku, gdy na etapie weryfikacji dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o powierzenie grantu zostaną ujawnione okoliczności wskazujące, że informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu są niezgodne ze stanem faktycznym, prawnym lub Regulaminem powierzania grantów Grantodawca może odmówić zawarcia umowy o powierzenie grantu.

10.12
W przypadku, gdy na etapie weryfikacji dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o powierzenie grantu zostaną ujawnione okoliczności wskazujące, że Wnioskodawca nie spełnia warunku dodatkowego zadeklarowanego w pkt.9 wniosku o powierzenie grantu Grantodawca dokona weryfikacji i korekty wartości i intensywności należnego grantu o ile będzie wymagana, o czym poinformuje Wnioskodawcę.

11. Jak można odwołać się od negatywnego wyniku oceny wniosku ?

11.1
W przypadku negatywnej oceny wniosku, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu dokonania ponownej oceny.

11.2
Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny jego wniosku w formie dokumentów pdf podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

11.3
Protest wnoszony jest w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w informacji o negatywnym wyniku oceny wniosku o powierzenie grantu i zawiera:

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
 2. oznaczenie Wnioskodawcy,
 3. numer wniosku o powierzenie grantu,
 4. wskazanie zarzutów do dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem,
 5. pełnomocnictwo szczególne, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikało uprawnienie podpisującego do reprezentowania Wnioskodawcy - jeśli protest będzie podpisany przez pełnomocnika Wnioskodawcy. Pełnomocnictwo w formacie pdf, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

11.4
W przypadku, gdy protest nie zawiera elementów, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 5 powyżej, PFRR wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu poprawionego protestu na wskazany w informacji o negatywnej ocenie wniosku o powierzenie grantu adres e-mail PFRR.

11.5
Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli został wniesiony po terminie. O fakcie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia PFRR informuje Wnioskodawcę pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11.6
Ponowna ocena wniosku dokonywana jest przez dwóch pracowników PFRR, którzy nie oceniali wcześniej danego wniosku i trwa maksymalnie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego protestu. Oceniający zobowiązani są do zachowania poufności i bezstronności. Ponowna ocena odbywa się tylko w zakresie kryteriów zakwestionowanych przez protestującego, jest oceną ostateczną i kończy postępowanie w sprawie.

11.7
W wyniku rozpatrzenia protestu i dokonania ponownej oceny wniosek może uzyskać:

 1. ocenę pozytywną – jeżeli spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne,
 2. ocenę negatywną – jeśli oceniający podtrzymają negatywną ocenę, któregokolwiek z zakwestionowanych kryteriów obligatoryjnych lub Wnioskodawca nie złoży zastrzeżeń do oceny wszystkich, wcześniej negatywnie ocenionych kryteriów obligatoryjnych.
 3. ocenę pozytywną warunkową – w przypadku kiedy oceniający uznają niektóre wydatki za niekwalifikowane, obniżą wartość niektórych wydatków kwalifikowanych, uznają, że wniosek, pomimo deklaracji Wnioskodawcy, nie spełnia kryteriów dodatkowych, mających wpływ na wartość powierzonego grantu itp. W takiej sytuacji pozytywna ocena wniosku jest warunkowa. Warunkiem jest zgodna Wnioskodawcy na rekomendację oceniających. W przypadku kiedy Wnioskodawca nie wyrazi zgody na rekomendację oceniających, wniosek zostanie uznany za oceniony negatywnie.

11.8
PFRR informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej Wnioskodawcę o wynikach oceny protestu niezwłocznie po jej zakończeniu wraz z uzasadnieniem.

11.9
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

12. Postanowienia końcowe

12.1
PFRR może dokonać zmian w Regulaminie powierzania grantów. Informacja o planowanych zmianach zostanie zamieszczona co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian na stronie internetowej projektu: grantynabadania.pl.

12.2
Pytania i wątpliwości dotyczące zasad Regulaminu Wnioskodawcy mogą zgłaszać na adres e-mail: rif@pfrr.pl , bądź osobiście w biurze projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8 lok.404.

13. Załączniki do Regulaminu powierzania grantów

 • Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o powierzenie grantu
 • Załącznik nr 2 – Kryteria oceny wniosku
 • Załącznik nr 3 – Wzór Umowy o powierzenie grantu